800x600
نمونه سؤالات فصل 2  زیست و آزمایشگاه 1 درست یا نادرست بودن هریک از موارد زیر را مشخص کنید .  http://zistpayam.blogfa.com    1) ) تفاوت تری گلیسرید و فسفولیپید در نوع الکل آن هاست . 2)در بسیاری از تری گلیسرید ها 3 اسید چرب متفاوت وجود دارد . 3) پلی ساکارید ها در سلول ،بیشتر نقش ذخیره ای دارند 4) موم از گلسترول آبگریزتر است . 5) همه ی آنزیم ها پروتئینی هستند . 6) در دی پپتید ، دو پیوند پپتیدی وجود دارد . 7) قند به کار رفته در ATP نوعی هگزوز است . 8) بیشترین مواد آلی بدن را پروتئین ها تشکیل می دهند . 9) تفاوت بین افراد یک گونه از جانداران ، به سبب تفاوت در منومر های آن هاست . 10) مصرف چربی های جانوری سیر شده ، به سخت شدن دیواره ی رگ ها کمک می کند . جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :         http://zistpayam.blogfa.com 11) بیشترین ترکیب آلی در طبیعت  ..................... می باشد . 12) سلول ها از ......................... برای ساختن هورمون استروئیدی استفاده می کنند . 13) پرونئین های تشکیل دهنده ی تار عنکبوت ..................... و ..................... و .................. بسیار دارند . 14) گوناگونی دو نوع ملکول زیستی  ...................... و ........................ زمینه ی گوناگونی جانداران است . 15) آنزیم ...................... برای ساختن اسفنج و آنزیم .................... برای تهیه ی شکلات کاربرد دارد . 16) ................... و ..................... شکل سه بعدی آنزیم را تغییر می دهند . 17) در فسفولیپید ها ، گروه فسفات به جای  .................... در تری گلیسرید قرار گرفته است . 18) تفاوت تری گلیسرید ها مربوط به ...................... آن هاست . 19) بیشترین ترکیب آلی تشکیل دهنده ی بدن ما .................... می باشد . 20) واحد سازنده ی لیپاز ..................... و واحد سازنده ی DNA .................... می باشد . 21) قندی که در ملکول ATP شرکت دارد ، .................... نام دارد و آنزیم هایی که در میتوکندری ساختن ATP را بر عهده دارند ، در ...........................  واقع اند . 22) پلی مر ملکولی است که از  ........................  کم و بیش یکسان تشکیل شده است . 23) هر گاه دو مونوساکارید با واکنش .................. با یکدیگر ترکیب شوند ، یک دی ساکارید ایجاد می شود . 24) از هیدرولیز ساکارز ................... و ..................... ایجاد می شود . 25) آن بخش از آنزیم که به پیش ماده متصل می شود ، .......................... نام دارد . 26) آنزیم ................... H2O2  را به آب و اکسیژن تبدیل می کند . 27) از آنزیم .................... برای نرم کردن گوشت استفاده می شود . 28) از اتصال چندین عدد آمینو اسید ، .......................... ایجاد می شود . سؤالات تشریحی و کوتاه جواب :                                   http://zistpayam. blogfa.com 29) هر یک از واکنش های زیر انرژی زا است یا انرژی خواه ؟     الف ) فتوسنتز         ب) تجزیه ی پلی مر به مونومر 30) ویژگی های پروتئین های تشکیل دهنده ی تار عنکبوت را بنویسید .   31) حشره کش ها چه تأثیری بر فعالیت آنزیم ها دارند ؟ نحوه ی عمل آن ها چگونه است ؟   33) دو ویژگی آنزیم ها را نام ببرید . 34)یک مونوساکارید 5 کربنه و یک مونوساکارید 6 کربنه نام ببرید . 35) پادتنی دارای 51 آمینو اسید در گلبول سفید ساخته شده است .                                                             الف ) هنگام ساخته شدن این پادتن ، چند ملکول آب ایجاد شده است ؟        ب ) این ملکول در کجا ساخته شده است ؟        ج ) در کدام اندامک کامل و فعال شده است ؟        د ) بعد از فعال شدن به کدام اندامک می رود ؟  36) هورمون رشد در آدمی یک زنجیره ی پلی پپتیدی با حدود 191 آمینو اسید است .برای تشکیل این ملکول چند ملکول آب و چند پیوند پپتیدی حاصل شده است ؟ 37) سم آرسنیک چگونه بر فعالیت آنزیم ها اثر می کند ؟ 38) سه تفاوت سلولز و نشاسته را بنویسید . 39) سه تفاوت واکنش سنتز ساکارز و هیدرولیز آن را بنویسید . 40) چرا گرما و تغییر در میزان اسیدی بودن محیط ، عمل آنزیم را مختل می کند ؟ 41) پلی پپتیدی با 90 آمینو اسید مفروض است .    الف) این پلی پپتید طی چه واکنشی ساخته شده است ؟    ب) در واکنش ساخت این پلی پپتید ، چه ملکولی و به چه تعداد آزاد شده است ؟    ج) چند پیوند پپتیدی در آن وجود دارد ؟ 42) الف)واحد های سازنده ی لاکتوز را بنویسید .       ب) گیاهان و جانوران گلوکز اضافه ی خود را به چه صورت ذخیره می کنند ؟    43) کلسترول در کجای سلول های جانوری وجود دارد ؟ سلول ها از این ملکول برای ساخت چه موادی استفاده می کنند ؟ 44) چرا روغن زیتون مایع است ؟ چرا همه ی انرژی حاصل از سوخت گلوکز در ATP ذخیره نمی شود ؟ 45) چگونه تغییرات PH محیط آنزیم ها را غیر فعال می کند ؟ 46) یک واکنش انرژی زا و یک واکنش انرژی خواه نام ببرید . 47) علت تفاوت های فردی بین افراد یک گونه چیست ؟ 48) رشته های سلولزی موجود در غذا چه نام دارند؟ 49) شباهت ها و تفاوت های فسفولیپید ها و تری گلیسرید ها را بنویسید . 50) سوخت اصلی سلول های بدن انسان چیست ؟ 51) چرا موریانه ها قادر به استفاده از سلولز به عنوان منبع غذایی هستند ؟ 52) پیش ساز هورمون های استروئیدی کدام است ؟ 53) الف) آنزیم های بدن ما بیشتر در چه محیطی فعالیت می کنند ؟        ب) علت اختصاصی عمل بودن آنزیم ها چیست ؟        ج) ویتامین ها و مواد معدنی چگونه باعث افزایش سرعت انجام واکنش های آنزیمی می شوند ؟        د) دو عامل کاهش دهنده ی سرعت آنزیم را بنویسید . 54) هر یک از آنزیم های زیر در صنعت چه کاربردی دارند ؟   الف) پروتئاز ها                       ب) آمیلاز 55) گلوکز در سلول جانوری و گیاهی به چه شکلی ذخیره می شود ؟ 56) بخش های جوان گیاه از چه نوع لیپیدی پوشیده می شود ؟ چه نوع لیپیدی در ساختمان هورمون های بدن شرکت می کند ؟ 57) کدام استروئید مخصوص غشای سلول های جانوری است ؟ 58) برای هر یک از آنزیم های زیر یک کاربرد ذکر کنید :   الف) کاتالاز                        ب) سلولاز 59) نقش ATP در سلول چیست ؟ 60) الف) ماده ی آلی را تعریف کنید .        ب) متابولیسم را تعریف کنید . 61) روغن های مایع چگونه به روغن جامد تبدیل می شوند ؟ 62) چرا برای شستن لباس ها با پودر لباس شویی احتیاج به آب گرم نداریم ؟ 63) جانوری را نام ببرید که موم تولید می کند ؟   64) سلول فرضی را در نظر بگیرید که توانایی ساخت هورمون های استروئیدی و پراکسید هیدروژن را دارد.       الف) کدام اندامک های درون سلول ممکن است این مواد را ایجاد کنند ؟        ب) چگونه هورمون های استروئیدی از تخریب توسط H2O2 در امان می مانند ؟ 65) بخش های جوان گیاه از چه نوع لیپیدی پوشیده می شود ؟ کدام نوع لیپید در ساختمان برخی هورمون ها شرکت دارد ؟ 66) بین موارد ستون ( الف ) و ستون ( ب ) ارتباط مناسب برقرار کنید .                         الف                                                  ب                      کاتالاز                                        پوست کندن ماهی                     پروتئاز                                             روغن ذرت                     سلولاز                                        نرم کردن گوشت                     تری گلیسرید                                     ساختن اسفنج                  استروئید                                         کره ی حیوانی                   آمیلاز                                       خارج کردن پوست دانه                                               نمونه سوالات فصل 3 زیست و آزمایشگاه 1    درست یا نادرست بودن هر مورد را مشخص کنید . 1) واکوئل مرکزی سلول های جانوری نقش گوارشی دارد . 2) گرانوم ها مکان به دام افتادن انرژی خورشیدی هستند . 3) یکی از کارهای مهم شبکه ی آندوپلاسمی صاف ، در عضله ی اسکلتی ، ذخیره ی یون کلسیم است . 4) آنزیم تجزیه کننده ی گلیکوژن در شبکه ی آندوپلاسمی صاف سلول های کبدی جای دارد . 5) هورمون های استروئیدی در شبکه ی آندوپلاسمی ساخته می شوند . 6) میکروسکپ الکترونی گذاره تصویر سه بعدی از نمونه می دهد . 7) ریبوزوم های باکتری به ریبوزوم های سیتوزول شباهت بیشتری دارند ، تا به ریبوزوم های کلروپلاست . 8 ) سلول 10 میکرومتری ، قطعاً پروکاریوت است .  9) لیزوزوم های پروکاریوتی کوچک تر از یوکاریوتی است . جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید . 10) در برخی سلول های گیاهی روی .........................، دیواره ی دومین تشکیل می شود . 11) اندازه و شکل هر سلول به .....................آن سلول بستگی دارد . 12) تعداد ملکول های فسفولیپید غشای داخلی میتوکندری .................تعداد ملکول های لیپیدی آن است . 13) در سلول های گیاهی ، آنزیم های گوارشی در ........................قرار دارند . 14) نسبت S به V ، در سلول مکعبی به ابعاد 10 میکرومتر ، .........................می باشد . 15) سانتریول ها از لوله های پروتئینی به نام ................... ، ساخته شده اند . 16) مکان هایی که در کلروپلاست انرژی خورشید را به دام می اندازند ، .....................نام دارند . 17 ) عامل محدود کننده ی اندازه ی سلول .................................................... می باشد .  18) اجزای اصلی غشای سلول ، ................................................. می باشند . سوالات تشریحی و کوتاه جواب : 19) جنس سانتریول چیست ؟ یک مورد از وظایف آن را بنویسید . 20) پادتن ها پس از ترک شبکه ی آندوپلاسمی زبر، به کدام اندامک می روند ؟  چگونه  ؟ 21) هر یک از واژه های زیر را تعریف کنید : ناحیه ی نوکلئوئیدی  --   تورژسانس --  واکوئل ضربان دار 22) برای مطالعه ی DNA و پروتئین های درشت ملکول چه نوع میکروسکپی مناسب است ؟ 23 )پلاسمودسم چیست ؟ و چه موادی از طریق آن از یک سلول به سلول های مجاور منتقل می شوند ؟          24 ) عامل پایداری شکل هسته و پوشش هسته ای چیست ؟  25)کوچک ترین اندازه ی سلول باید در چه حدی باشد ؟ 26) سه مورد از اجزای بدون غشای درون سلول یوکاریوتی را نام ببرید . 27) پادتن در کجا ساخته می شود ؟ در کجا کامل و فعال می گردد ؟ بعد از فعال شدن به کجا می رود ؟ 28) سه نقش شبکه ی آندوپلاسمی صاف سلول ها ی کبد را بنویسید . 29)لیزو زوم ها توسط چه ساختار هایی تولید می شوند ؟ 30) سه نقش واکوئل مرکزی گیاهان را بنویسید. 31) ریبوزوم های درون سلول باکتری ، میتوکندری ، روی شبکه ی آندوپلاسمی و درون سیتوزول ، از نظر شباهت یا تفاوت با یکدیگر چگونه اند ؟ 32)در مورد کلروپلاست ، به پرسش های زیر پاسخ دهید : الف) فضایی که توسط غشای درونی احاطه شده چه نام دارد ؟      ب) نقش گرانوم ها در کلروپلاست چیست ؟ 33) هر یک از اعمال زیر در کدام بخش از سلول انجام می گیرد ؟ الف) تجزیه ی H2O2    ب) پروتئین سازی     ج) تولید ATP         د) سنتز هورمون استروئیدی 34) کلروپلاست و میتوکندری چه عمل مشترکی انجام می دهند ؟ تفاوت کار آن ها در چیست ؟ 35) اگر یک گلبول قرمز و یک سلول گیاهی در محلولی فرو برده شوند که غلظت نمک های آن کمتر از غلظت نمک های درون سلول باشد ، چه اتفاقی برای هر کدام می افتد ؟ 36) تعداد دستگاه گلژی در یک سلول به چه عواملی بستگی دارد ؟ 37) در یک میکروسکپ عدسی های شیئی با بزرگنمایی 40× و 100× وجود دارد و بزرگنمایی عدسی چشمی آن 10× می باشد : الف ) این میکروسکپ چه بزرگنمایی هایی را می تواند فراهم کند ؟  ب) با این میکروسکپ ریزنگاری از یک تک سلولی گرفته شده که 16 میلی متر طول دارد . اگر طول واقعی تک سلولی 40 میلی متر باشد ، با کدام بزرکنمایی و با کذام عدسی شیئی این ریزنگار گرفته شده است ؟ ج) مقیاس ریزنگار مورد نظر چیست   ؟ 38) هر یک از اعمال زیر در کجای سلول انجام می گیرد ؟ سم زدایی ، تنفس سلولی ،  ساخت ریبوزوم ، اولین نشانه گذاری پروتئین ها 39) کدام اندامک در نمو جنینی نقش حیاتی دارد ؟ 40) کدام عامل تولید ATP  را در میتوکندری افزایش می دهد ؟ 41)دو سلول مکعبی یکی با ضلع 2 و دیگری 4 میلیمتر وجود دارد .     الف) کدام سلول سطح بزرگتری دارد ؟      ب) در کدام سلول نسبت سطح به حجم بیشتر است ؟      ج) کدام سلول کارایی بیشتری از نظر تأمین احتیاجات خود را دارد ؟ 42) برای تهیه ی مربا ، هسته ی آلبالو ها را در آورده ، سپس روی آن ها شکر پاشیدیم .پس از چتد ساعت عصاره ی آلبالو ها به بیرون تراوش کرد .علت چیست ؟ 43) یک باکتری به طول 40 میکرومتر داریم که با کمک میکروسکپ ، تصویری به طول 6/1 سانتی متر از آن رسم کردیم.                             الف ) مقیاس تصویر را تعیین کنید .      ب) بزرگنمایی میکروسکپ چقدر بوده است ؟ 44) هر یک از موارد ستون(ب) با یکی از موارد ستون ( الف ) مرتبط است . آن مورد را بنویسید .                    ستون  « الف »                                                          ستون  « ب »                                                                                           ماده ی زنده ی درون منافذ دیواره ی سلولی                                             گرانوم نگهداری حالت تورژسانس سلول گیاهی                                                سانتریول در تولید پادتن توسط گلبول های سفید نقش دارد .                                      لان محل به دام انداختن نور خورشید است .                                                  لیزوزوم در گوارش درون سلولی تریکودینا نقش دارد .                                شبکه ی آندوپلاسمی زبر اندامکی بدون غشا که در تولید تاژک نقش دارد .                                       واکوئل                                                                                                    پلاسمودسم 45) تفاوت میکرسکپ الکترونی نگاره و گذاره را بنویسید . 46) دو نمونه از ترکیباتی که در غشای پلاسمایی سلول ها وجود دارند را بنویسید . 47) اندوسیتوز را تعریف کنید . چرا در پدیده ی تورژسانس سلول های گیاهی نمی ترکند ؟ 48) دو کار مهم شبکه ی آندوپلاسمی زبر و دو کار مهم شبکه ی آندوپلاسمی صاف را بنویسید . 49)در مورد میتوکندری به پرسش های زیر پاسخ دهید :        الف) چند غشا دارد ؟      ب) کار غشای درونی چیست ؟         ج) عامل افزایش سطح غشای درونی چیست ؟ 50) دو فایده ی غشاهای درون سلول را بنوسید. 51) چرا دیواره ی باکتری ها و قارچ ها بدون منفذ است ؟ 52) یک تفاوت و یک شباهت بین انتشار تسهیل شده و انتقال فعال را بنویسید . 53) وسیله ی حرکتی تریکودینا چیست ؟ 54) منظور از قدرت تفکیک میکروسکپ چیست ؟ برای مطالعه ی سلول زنده چه نوع میکروسکپی مناسب است ؟ 55) آشکار ترین تفاوت میان سلول پروکاریوتی و یوکاریوتی چیست ؟ 56) هر یک از اعمال زیر توسط کدام اندامک انجام می شود ؟ 57) پلاسمودسم چیست ؟ 58) بیشترین ملکول های سازنده ی غشا کدامند ؟ نقش پروتئین های سراسری غشا چیست ؟ 59) آنزیم های سازنده ی ATP در کدام بخش میتوکندری قرار دارند ؟ 60) سلول های کلنی ولوکس چگونه غذای خود را به دست می آورند ؟ 61) کار واکوئل ضربان دار در پارامسی چیست ؟ نقش واکوئل مرکزی در سلول های گلبرگ گیاهان چیست ؟ 62) چرا وقتی فردی در آب شنا می کند ، آب از طریق اسمز وارد بدن او نمی شود ؟  63) علت پژمردگی برگ های گیاهان چیست ؟ 64) یک نقش برای تاژک و پیلی بنویسید . 65) گیاهان چگون توسط واکوئل مرکزی باعث جذب حشرات و یا دفع آفات گیاهی می شوند ؟ تریکودینا چگونه روی بدن ماهی متصل می شود ؟ 66 ) واحد اندازه گیری سلول  چیست ؟ 67) لیزوزوم ها توسط کدام اندامک ها تولید می شوند ؟ 68 ) کدام یک از موارد زیر ، هم در پروکاریوت ها و هم در یوکاریوت ها وجود دارد ؟           غشای پلاسمایی ـ مژک ـ ریبوزوم ـ سانتریول 69) هر یک از موارد ستون الف را فقط به یکی از موارد ستون ب وصل کنید .                                الف                              ب                                                                 لیزوزوم                         گلوکز                                                      محصول فتوسنتز                ماتریکس                                             میتوکندری                       ATP                                            سوخت اصلی سلول         نمو جنینی                                     نمونه سوالات زیست و آزمایشگاه 1 – فصل 4  درست یا نادرست بودن هر یک از موارد زیر را  مشخص کنید .   1) سلول های ماهیچه ای قلبی منشعب هستند . 2) ماهیچه ی حلقوی داخلی در مخرج ، از نوع صاف است . 3) علت مرگ سلول های اسکلرانشیمی ، رسوب لیگنین بر روی دیواره ی دوم است . 4) سلول های جوان پارانشیم قدرت تقسیم دارند . 5) در گیاهان گلدار هم عناصر آوندی و هم تراکئید وجود دارد . 6) بافت پوششی مری از نوع سنگفرشی چتد لایه است . 7) بین سلول های پارانشیمی فضاهای بین سلولی وجود ندارد . جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . 8) سلول های میان برگ نوعی .........................  هستند . 9) وزن بافت .................... در جانوران از سایر بافت ها بیشتر است . 10) لوله های هدایت کننده در آوند آبکش .............. . نام دارند . 11) نوع بافت پوششی سطح داخلی مری .......................است . 12) سطوحی از بدن را که سلول های آن در معرض کنده شدن قرار دارند ، بافت پوششی ......................... می پوشاند . 13) بافت پوششی به وسیله ی ....................به بافت های زیرین خود متصل می شود . 14) سلول ماهیچه ای صاف به ............................ منقبض می شوند و انقباض خود را برای مدت زمان ......................... نگه می دارند . 15) نوعی سلول اسکلرانشیمی که بیشتر در پوشش دانه ها و میوه ها یافت می شود ، ..................   نام دارد  . 16) سلول های بافت ماهیچه ای ............................. دارای یک هسته اند ، به آهستگی  منقبض می شوند و انقباض را مدت بیشتری نگه می دارند  .                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید . 17) غشای پایه در زیر کدام بافت قرار دارد ؟ 18) جنس کوتیکول چیست ؟ 19)دو نقش مهم سلول های نوروگلیا را بنویسید . 20)نام هر یک از بافت های پیوندی زیر را بنویسید .  الف ) بافت موجود در لاله ی گوش                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                ب) بافت دارای ماده ی زمینه ای مایع 21)  بافت پوششی برای تبادلات گازی مناسب است ؟ 22) هر یک از  موارد ستون (الف )را به بافت پوششی مناسب  در ستون (ب) وصل کنید .                                  الف                                       ب                    سطح درونی روده                 مکعبی یک لایه                                    پوست                     سنگفرشی یک لایه                     سطح خانه های ششی           استوانه ای یک لایه                       لوله های نفرون                 استوانه ای چند لایه                                                               سنگفرشی 23) وظایف غشای پایه را بنویسید . 24) سلول همراه در آوند آبکشی چه نقشی دارد ؟ 25) عامل مرگ سلول در بافت اسکلرانشیمی چیست ؟ 26)روپوست کدام بخش های گیاه را می پوشاند ؟ 27) فیبر ها و اسکلرئید ها چه تفاوتی با هم دارند ؟ 28) دو نوع سلول تمایز یافته ی روپوستی ساقه را نام ببرید . 29) به چه علت حرکت آب در تراکئید کند است ؟ 30) نوع بافت را در هر یک از بخش های زیر بنویسید .                                                       .                                                                 لوله های نفرون – زردپی – غشاء پایه – سطح درونی روده 31) سلول های آوند چوبی چند نوع می باشند ؟ آن ها را در دو مورد با یکدیگر مقایسه کنید . 32) وضعیت اندامک ها در سلول های آبکشی چگونه است ؟ 33) غشای موکوزی چیست ؟ علاوه بر مجاری تنفسی در کجا وجود دارد ؟ 34) دو ویژگی سلول های بنیادی را نوشته ، نقش این سلول ها را مشخص کنید . 35) سلول های غیر عصبی در بافت عصبی را نام برده ، یک وظیفه ی این سلول ها را بنویسید . 36) نوع بافت پیوندی در رباط و صفحه ی بین دنده ای را بنویسید . 37) در یک سلول گیاهی کدام بخش دیواره ی سلولی به غشا ء نزدیک تر است و کدام بخش جدید تر ساخته شده است ؟ 38) طرز قرار گیری آوند های چوب و آبکش را ریشه ی یک گیاه علفی روی شکل نشان دهید .      و بنویسید چه تفاوتی با آوند های ساقه دارد ؟ 39) منشأ تار کشنده کدام بافت اصلی گیاه است ؟ 40)درونی ترین لایه ی پوست و بیرونی ترین لایه ی استوانه ی مرکزی چه نام دارد ؟ 41) نقش هر یک را بنویسید :          الف) دندریت          ب) سلول های نوروگلیا   42) با توجه به ویژگی های داده شده ، نام بافت یا سلول گیاهی مورد نظر را بنویسید  :     الف) سلول هایی که دیواره ی لیگنینی دارند و در پوشش دانه ها و میوه ها وجود دارند .      ب) سلول هایی بزرگ با دیواره ی نازک و پروتوپلاسم زنده و فعال      ج) سول هایی دارای دیواره و غشا که یا فاقد اندامکند و یا اندامک های تغییر یافته دارند . 43)در مورد سلول های اسکلرانشیمی به موارد زیر پاسخ دهید :      الف)دو نوع سلول آن کدامند ؟              ب) هر کدام در چه   مناطقی از گیاه یافت می شوند ؟ 44) شکل یک نورون را رسم نموده ، بخش های اصلی آن را نامگذاری کنید . 45) الف) منشأ سلول های مریستمی چه نوع سلول هایی هستند ؟ ب)سه نوع بافت اصلی ساقه ی گیاهان علفی و جوان را           فقط نام ببرید . 46) نقش سلول های پارانشيمي را در گیاه بنویسید . 47) یک تفاوت و یک شباهت ماهیچه ی مخطط و ماهیچه ی قلبی را بنویسید . 48) بافت پیوندی رشته ای از چه اجزایی تشکیل شده است . در چه قسمت هایی از بدن این بافت مشاهده می شود ؟ 49) سلول های مغز ساقه چه ویژگی هایی دارند ؟ 50) تفاوت سلول بنیادی با سلول مریستمی چیست ؟ 51) سلول های نگهبان روزنه و کرک از تمایز سلول های کدام بافت گیاهی حاصل می شوند ؟ 52) دو نقش بافت کلانشیم در ساقه های جوان علفی را بنویسید . 53) سلول های آوند چوبی چه ویژگی هایی دارند ؟ 54) جنس کوتین چیست ؟ دو مورد از اعمال کوتیکول را ذکر کنید . 55) منشأ یا خاستگاه بافت های زیر را بنویسید  :        الف) بافت چوبی پسین                   ب) پیش پوست       ج)آبکش نخستین                           د) بافت چوب پنبه ای 56) دو وظیفه ی بافت چربی را در بدن ذکر کنید . 57) فرق زرد پی و رباط چیست ؟ 58) بافت غضروف در کدام قسمت های بدن وجود دارد ؟ ( دو مورد ) 59) سخت ترین نوع بافت پیوندی کدام است و ماده ی بین سلولی آن شامل چه موادی است ؟ 60)عناصر آوندی چه ویژگی هایی دارند ؟ در کدام گیاهان مشاهده می شوند ؟      جریان آب در آن ها چگونه است ؟ 61) بافت میوه ی گوجه فرنگی از چه نوعی است و در چه اندامی دیده می شود ؟ 62)مهم ترین کار هر یک از بافت های زیر را بنویسید  :                  الف)بافت پوششی سنگفرشی ساده                   ب) بافت عصبی       ج) بافت ماهیچه ی قلبی                                    د) بافت چربی 63)مراحل اساسی رشد و نمو گیاه را نام برده و مناطق مریستمی را تعریف کنید . 64) سخت ترین نوع بافت پیوندی کدام است ؟ کدام بافت نقش ضربه گیری و عایق سازی دارد ؟ 65) اشعه ی مغزی را تعریف کنید . 66) نقش یا ویژگی مناطق مریستمی در گیاه را بنویسید . 67) درون استوانه ی مرکزی گیاهان چه چیز هایی وجود دارد ؟ 68) دو جلبک سبز نام ببرید که پیکر آن ها به صورت کلنی باشد . 69) دو ویژگی کلنی ولوکس را بنویسید . 70) نحوه ی تولید مثل در ولوکس چگونه است ؟ 71) نقش موکوز و مژک های سلول های لوله های تنفسی چیست ؟ 72) ماده ی بین سلولی خون چه نام دارد و از چه تشکیل شده است ؟ 73) بزرگ شدن ماهیچه ها پس از تولد ، چگونه صورت می گیرد ؟ نمونه سؤالات زیست و آزمایشگاه 1 – فصل  5                                                                 http://zistpayam.blogfa.com   استفاده از سؤالات ، با ذکر نام وب لاگ اشکالی ندارد . درست یا نادرست بودن هر یک از موارد زیر را مشخص کنید :  1) ماهیچه ی حلقوی داخلی در مخرج از نوع صاف است . 2) حرکات تخلیه ای معده با حجم کیموس و میزان کشیدگی دیواره ی آن نسبت عکس دارد . 3) مرکز تنفس با اثر بر مرکز بلع باعث قطع تنفس هنگام بلع می شود . 4)  اسید معده از سلول های حاشیه ای غدد بالاتر از پیلور ترشح می شود . 5) پپسین پروتئین ها را به آمینو اسید تبدیل می کند . 6) کرم کدو مواد غذایی را از راه لوله ی گوارش جذب می کند . 7) کارایی دستگاه گوارش گوزن از فیل بیشتر است . جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : 8) گاسترین از ....................... به .................. ترشح می شود . 9) موجودات تک سلولی مانند آمیب به روش ..................... تغذیه می کنند . 10) اسفنج ها فقط گوارش .......................... دارند . 11) سنگدان در کرم خاکی کاری مشابه ...........................  در انسان انجام می دهد . 12) حرکات دودی در روده ی باریک  ........................ است . 13) سلول های کلنی ولوکس هر کدام دارای کلروفیل و .................... می باشند . 14) در زنبور عسل جذب مواد غذایی در ........................ انجام می شود . 15) در گاو ، غذا پس از جویدن مجدد ( نشخوار ) برای ادامه ی گوارش وارد ............... می شود و پس از آن به ............ وارد می شود . 16) هورمون ....................... از غدد مجاور پیلوت ترشح می شود و به خون می ریزد . 17)روده ی ملخ ، محل جذب …………………  است . 18) در پرندگان ، گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا در …………………. آغاز می شود . 19) نقش عمده ی روده ی بزرگ در انسان ………………….. است . به پرسش های زیر پاسخ دهید . 20) دریچه ی بین مری و معده چه نام دارد ؟ 21) کدام آنزیم در دهان ، باکتری های بیماریزا را از بین می برد؟ 22) الف) در کدام قسمت معده ی نشخوار کنندگان ، آنزیم های لازم جهت گوارش غذا ترشح می شود ؟        ب) در کجا جذب آب صورت می گیرد ؟        ج) علوفه ی خورده شده ، ابتدا وارد کدام قسمت می شود ؟  23) چرا مدفوع اسب از گاو بیشتر است ؟ 24) چگونگی گوارش درون سلولی در هیدر را بنویسید . 25) در رابطه با دستگاه گوارش انسان :     الف) بیکربنات سدیم از کدام بخش ترشح می شود ؟      ب) در کدام بخش پپتید ها به آمینواسید ها تبدیل می شوند .      ج) صفرا در کدام بخش تولید می شود ؟ 26) نوع رژیم غذایی را در موجودات زنده ی زیر مشخص کنید :الف)  عنکبوت       ب) توتیا         ج) گوریل 27) اجزای تشکیل دهنده ی لوله ی گوارش گنجشک را در فاصله ی مری تا روده ، به ترتیب ذکر کنید . 28) الف) نوع بافت پوششی در معده و روده کدام است ؟       ب) کدام پروتئین بزاق نقش آنزیمی ندارد ؟ 29) الف) در لوله ی گوارش ملخ ، بین مری و سنگدان چه بخشی قرار دارد ؟       ب) نقش دندان های آسیای کوچک در گوارش مکانیکی دهان چیست ؟ 30) با وجود اینکه موریانه ها در دستگاه گوارش خود قادر به تولید آنزیم تجزیه کننده ی سلولز نیستند ،        از سلولز می توانند به عنوان غذا استفاده کنند . دلیل این امر چیست ؟  31) چگونه روده از اثر Hcl موجود در کیموس معدی در امان می ماند ؟ 32) چگونه در هنگام بلع عمل تنفس قطع می شود ؟ 33) نقش برجستگی روده ی کرم خاکی چیست ؟ 34) مواد رنگی صفرا را نام ببرید . این مواد چگونه ساخته می شوند ؟ 35) گاسترین از کدام قسمت لوله ی گوارش ترشح می شود ؟ نقش آن چیست ؟ 36) جذب هر یک از مواد زیر از روده به خون چگونه صورت می گیرد ؟ الف) قند های ساده                            ب) آمینو اسید ها ج)  ویتامین D                                     د) آب 37) در رابطه با دستگاه گوارش نشخوار کنندگان به پرسش های زیر پاسخ دهید :       الف) باکتری های تجزیه کننده ی سلولز در کدام قسمت زندگی می کنند ؟       ب) جذب مواد حاصل از گوارش سلولز در کجا صورت می گیرد ؟       ج) غذا پس از بلعیده شدن مجدد ، به کدام قسمت معده وارد می شود ؟       د) ترشح شیره ی گوارشی سلولز در کجا صورت می گیرد ؟        38) الف) انواع ساختار های گوارشی در جانداران را نام ببرید .                 ب) جایگاه اصلی گوارش در ملخ کجاست ؟        39) الف) چرا آسیب معده باعث بیماری آنمی می شود ؟                ب) قوی ترین آنزیم های گوارشی از کجا ترشح می شود ؟                ج) دو نوع لیپید موجود در صفرا را نام ببرید .       40) الف) چربی ها در دستگاه گوارش از چه ظریق جذب می شوند ؟ چرا ؟              ب) پروتئاز ها و اسید معده توسط چه سلول هایی از غدد معده ترشح می شود ؟       41 ) الف) در عمل دفاعی استفراغ ابتدا کدام پدیده صورت می گیرد ؟               ب) نقش صفرا را در هضم چربی ها بنویسید .               ج) یک نقش برای روده ی بزرگ بنویسید .       42) چرا اگر نان را مدتی در دهان نگهداریم ، شیرین می شود ؟       43) چرا در بیماری یرقان رنگ بدن زرد می شود ؟       44) مخاط لوله ی گوارش انسان شامل چه بافت هایی است ؟       45) شخصی دچار سرطان معده بوده است . پزشک معالج بخشی از معده ی او را برداشته است .            چرا پس از مدتی این شخص به کم خونی مبتلا شده است ؟      46) وظایف هر یک از اندام های زیر را در ملخ بنویسید :          الف) صفحات آرواره مانند اطراف دهان                       ب) چینه دان          ج) کیسه های معده                                              د) روده      47) ساختار لوله ی گوارش انسان را به ترتیب از خارج به داخل بنویسید .      48) کار هر یک از آنزیم های زیر را بنویسید :        الف) پپسین        ب) رنین         ج) پتیالین          د) لیزوزیم      49) چینه دان و سنگدان چه نقشی در گوارش غذا دارند ؟      50) سلول های حاشیه ای و سلول های اصلی غدد معده چه موادی ترشح می کنند ؟        51) انقباضات معده در کدام قسمت شدید تر است ؟ چرا ؟        52) تجزیه و جذب سلولز در کدام قسمت دستگاه گوارش اسب و فیل صورت می گیرد ؟        53) الف)مخاط لوله ی گوارش از چه بخش هایی ساخته شده است ؟         ب)کدام نوع از ماهیچه های جدار لوله ی گوارش در ایجاد حرکات دودی نقش دارند ؟        54) دو عامل مؤ ثر در تنظیم ترشح لوزوالمعده را بنویسید .        55) منشأ مواد رنگی صفرا را بنویسید .        56) الف) دو عامل خنثی کننده ی کیموس معده را نام ببرید .           ب) چرا خونی که از لوزالمعده خارج می شود ، نسبت به خون ورودی اسیدی تر است .        57)بیلی وردین و بیلی روبین چگونه ساخته می شوند ؟        58) شیره ی پانکراس از چه موادی تشکیل شد ه و به چه بخشی از روده ی باریک می ریزد ؟        59) داخلی ترین بافت لوله ی گوارش از چه نوع بافتی است ؟        60) پروتئاز های معده را نام ببرید .        61) مراحل اصلی تغذیه و گوارش در جانوران را نام ببرید .        62) نقش هر یک از سلول های پوشاننده ی کیسه ی گوارشی هیدر را بنویسید .        63) چه عواملی در گوارش غذا در دهان نقش دارند ؟        64) در هنگام بلع راه بینی و نای چگونه بسته می شود ؟        65) لوله ی گوارش نوزاد قورباغه و قورباغه ی بالغ چه تفاوتی دارند ؟        66) باکتری های تجزیه کننده ی سلولز در کدام قسمت لوله ی گوارش اسب و گاو زندگی می کنند ؟        67) تعداد ریشه های دندان های آسیای بزرگ ، کوچک و نیش را بنویسید .        68) در دستگاه گوارش انسان موارد زیر را بنویسید :           الف) محل ورود غذای هضم شده به گردش خون .            ب) محلی که غذا به کیموس اسیدی تبدیل می شود .             ج) غده ای که قوی ترین آنزیم ها را برای گوارش چربی ، پروتئین ها و کربوهیدرات ها تولید و ترشح می کند .               د) محل بازجذب آب و نمک .             ه) محل ذخیره و پمپاژ صفرا به درون روده ی باریک .             و) محل ذخیره ی ویتامین ها ، گلیکوژن و تولید صفرا .         69) هر یک از ملکول های ردیف ( الف ) با کدام روش انتقال در ردیف ( ب ) وارد سلول می شوند ؟                                   الف                                   ب                              آمینو اسید                            اسمز                               کلسترول                          انتقال فعال                              یون سدیم                         اندوسیتوز                           ملکول اکسیژن                انتشار تسهیل شده                             غذای آمیب                        اگزوسیتوز                              ویتامین K                         انتشار ساده         70) منشا آنزیم هایی که در روده وجود دارند ، اما از پانکراس ترشح نشده اند، چیست ؟   علامت ( ص ) يا ( غ ) بگذاريد . الف ) مويرگ هاي شبكه ي دوم مويرگي سرانجام سرخرگ كوچكي را ايجاد مي كنند . ب)يون هيدروژن در لوله ي خميده به خون ترشح مي شود . ج)در لوله ي جمع كننده ي ادرار تراكم اوره بيش از مايع بين سلولي است. جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد . الف ) جانوران مناطق خشك ......................... را به صورت بلور هاي جامد دفع مي كنند . ب) در گياهان علفي مواد دفعي در ............................  و ........................ جمع مي شوند . نقش مثانه را در تخليه ي ادرار توضيح دهيد .     تركيب نهايي ادرار پس از انجام چه فرايند هايي مشخص مي شود ؟   شكل يك نفرون را رسم و بخش هاي مختلف آن را نامگذاري كنيد .محل بازجذب غير فعال NaCl را بر روي شكل نشان دهيد .  
+ نوشته شده توسط ادیب در جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ و ساعت 12:15 |